รายงานผลงานข้อมูล 43 แฟ้มตามเงื่อนไขงบประณาณ QOF สปสช. ปี 2563

กรุณาเลือกปี
ชื่อรายงาน เป้าหมาย   ผลงาน   อัตรา
 • 1.1. QOF ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองเบาหวาน

  ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดกลาง สปสช. (ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง) ตัวเลขเป้าหมายและผลงานคำนวนแบบเว็บเขตฯ 6 เพื่อ Monitor
  A1 = จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือด ช่วง 1 เม.ษ 62 - 31 มี.ค.63 (โดยตัดผู้ป่วยเบาหวานออกก่อน)
  B1 = จำนวนประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานมาก่อน

  สูตรการคำนวณ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 = (A1/B1) * 100   62,429       36,310      58.16    
 • 1.2. QOF ร้อยละผู้ได้รับวินิจฉัยเป็นเบาหวาน

  ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดกลาง สปสช. (ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง) ตัวเลขเป้าหมายและผลงานคำนวนแบบเว็บเขตฯ 6 เพื่อ Monitor
  A2 =จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74 ปี ใน A1 ที่มีผลระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ 100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร โดยได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะเบาหวาน หรือได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยเบาหวาน
  B2 = จำนวนประชาชนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ที่ได้รับการคัดกรองระดับน้ำตาลในเลือดที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

  สูตรการคำนวณ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 = (A2/B2) * 100   7,273       33      0.45    
 • 2.1. QOF ร้อยละผู้ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง

  ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดกลาง สปสช. (ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง) ตัวเลขเป้าหมายและผลงานคำนวนแบบเว็บเขตฯ 6 เพื่อ Monitor
  A1 = จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงใน ช่วง 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 โดยตัดผู้ที่เคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงก่อนหน้าวันที่คัดกรองออก
  B1 = จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ วันประมวลผล ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงก่อนวันที่ 1 เมษายน 2563

  สูตรการคำนวณ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 = (A1/B1)* 100   54,614       32,240      59.03    
 • 2.2. QOF ร้อยละผู้ได้รับการวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูงใหม่

  ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดกลาง สปสช. (ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง) ตัวเลขเป้าหมายและผลงานคำนวนแบบเว็บเขตฯ 6 เพื่อ Monitor
  A2 = จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าอายุ 35-74ปี ใน A1 ที่มีผล SBP_1 >=140 และ/หรือ DBP_1 >= 90 เคยได้รับการวินิจฉัยและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
  B2 = จำนวนประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ได้รับการคัดกรองคัดกรองความดันโลหิตสูง ตาม A1 และพบว่าค่าความดันโลหิต

  สูตรการคำนวณ
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 = (A2/B2)* 100   2,969       65      2.19    
 • 3. QOF ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์

  ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดกลาง สปสช. (ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง) ตัวเลขเป้าหมายและผลงานคำนวนแบบเว็บเขตฯ 6 เพื่อ Monitor
  A=จํานวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุชภาพถ้วนหน้าทุกรายในหน่วยบริการที่มาฝากครรภ์ครั้งแรก โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ที่ได้รับบริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563
  B=จํานวนหญิงมีครรภ์สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรกทั้งหมดที่ได้รับบริการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2561ถึง 31 มีนาคม 2562 ในหน่วยบริการทั้งหมด

  สูตรการคำนวณ ตัวชี้วัด
  (A/B) x 100   624       308      49.36    
 • 4. QOF ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

  ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดกลาง สปสช. (ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง) ตัวเลขเป้าหมายและผลงานคำนวนแบบเว็บเขตฯ 6 เพื่อ Monitor
  A=จํานวนสตรีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า อายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกรายใหม่สะสม ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2563 จัดกลุ่มตามหน่วยลงทะเบียน
  B=จํานวนหญิงไทยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เกิดในช่วง 1 เมษายน 2503 ถึง 30 มีนาคม 2532 จัดกลุ่มตามหน่วย ลงทะเบียน

  สูตรการคำนวณ
  (A/B) X 100   27,219       13,968      51.32    
 • 5.1. QOF ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)

  ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดกลาง สปสช. (ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง) ตัวเลขเป้าหมายและผลงานคำนวนแบบเว็บเขตฯ 6 เพื่อ Monitor
  A = จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
  B = จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลันทั้งหมด

  สูตรการคำนวณ
  (A/B) x 100   5,215       587      11.26    
 • 5.2. QOF ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

  ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดกลาง สปสช. (ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง) ตัวเลขเป้าหมายและผลงานคำนวนแบบเว็บเขตฯ 6 เพื่อ Monitor
  A = จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
  B = จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน ทั้งหมด

  สูตรการคำนวณ
  (A/B) x 100   42,595       4,264      10.01    
 • 7.1. QOF การคัดกรองภาวะซึมเศร้า ในหญิงตั้งครรภ์

  B = หญิงตั้งครรภ์ทุกสิทธิที่ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าในหน่วยบริการประจำ
  D = ข้อมูลจำนวนหญิงตั้งครรภ์ จากแฟ้ม ANC

  สูตรการคำนวณ
  หญิงมีครรภ์ = (B/D) x 100   521       341      65.45    
 • 7.2. QOF การคัดกรองภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ

  A = ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกสิทธิที่ได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในหน่วยบริการประจำ
  C = ข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จากฐานข้อมูลของ สปสช

  สูตรการคำนวณ
  ผู้สูงอายุ = (A/C) x 100   25,345       15,746      62.13    
 • 8. QOF ร้อยละการเฝ้าระวังพัฒนาการซ้ำโดยเครื่องมือ DSPM ที่สงสัยล่าช้าต้องได้รับการส่งเสริม/กระตุ้นภายใน 1 เดือน ต้องได้รับการติดตามทุกอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน

  A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า
  B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ตรวจพบพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้รับการตรวจติดตามภายใน 30 วัน

  สูตรการคำนวณ
  (A/B) x 100   767       593      77.31    
 • 9. QOF ร้อยละของเด็กนักเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน

  A = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
  B = จำนวนเด็กอายุ 6-14 ปี ที่ชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด

  สูตรการคำนวณ
  (A/B) x 100   50,575       30,206      59.73    
 • 10. QOF การเข้าถึงบริการทันตกรรมในทุกกลุ่มวัย

  A = จำนวนประชากรสิทธิ UC ของหน่วยบริการประจำที่ได้รับบริการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทันตกรรมป้องกัน รักษาและพื้นฟูสภาพช่องปาก ประเภทผู้ป่วยนอก
  B = จำนวนประชากรไทย สิทธิ UC ที่ลงทะเบียนสิทธิของหน่วยบริการประจำ

  สูตรการคำนวณ
  (A/B) x 100   136,038       10,869      7.99    
 • 11. QOF อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

  A = จำนวนผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) สิทธิ UC ของหน่วยบริการ ที่ได้รับบริการฟื้นฟูสถรรถภาพ
  B = จำนวนผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) สิทธิ UC ของหน่วยบริการ ทั้งหมด

  สูตรการคำนวณ
  (A/B) x 100   129       48      37.21    
 • 12. QOF การตรวจพัฒนาการเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน

  A = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจพัฒนาการ
  B = จำนวนเด็กอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ทั้งหมด

  สูตรการคำนวณ
  (A/B) x 100   6,895       3,361      48.75    
 • 13. จำนวนผุ้รับบริการที่มี CID ไม่ตรงกับฐานข้อมูล DBPOP ของจังหวัดตราด

  B = จำนวนประชากรไทยทุกคนที่มารับบริการในหน่วยบริการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคา 2563 (ครั้ง) เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล DBPOP ตราด
  A = จำนวนประชากรไทยทุกคนที่มารับบริการในหน่วยบริการ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคา 2563 (ครั้ง) ที่ไม่พบในฐานข้อมูล DBPOP ตราด

  สูตรการคำนวณ
  (A/B) * 100   820,386       116,396      14.19